Yến Thô Loại Vip

Yến sào thô Trang thảo loại 2 là yến tổ nhỏ, từ 12 – 15 tổ/200g. Chưa qua sơ chế, còn lông yến trong tổ…