Yến Thô Loại 1

Yến Sào Trang Thảo loại 1 là yến tổ nhỏ, từ 12 – 15 tổ/100g. Chưa qua sơ chế, còn lông yến trong tổ…